Duingebieden Oranjezon en de Manteling

Deze geosite is een duingebied van Domburg tot aan het Veerse Meer met onder andere de natuurgebieden Oranjezon en De Manteling. Er zijn fossiele relatief lage oude duinen en deels nog actieve relatief hoge jonge duinen en duinvalleien. 

51.586529270026, 3.5839821

. Overview map with the location of the geosite and the toponyms mentioned in the text

Fossiele zeerepen bij Oranjezon

De noordoostelijke zeestroming langs de kust van Walcheren brengt zand met zich mee. Daardoor ontwikkelde zich in het noorden van Walcheren een lang strand dat in het zuidwesten vastzat aan land en in het noordoosten uitliep in zee, een ‘strandhaak’. Op die strandhaak begon zich een duin te vormen, die zich landinwaarts uitbreidde. Die inham raakte zo geleidelijk afgesloten van de open zee. Er vormde zich een natte, primaire duinvallei. Het proces van de vorming van een strandhaak en de afsluiting van het achterliggend gebied herhaalde zich verschillende keren, waardoor de kust zich uitbouwde in de richting van de zee. Daardoor ontstond rond het gebied Oranjezon een landschap met afwisselend duinenrijen en primaire duinvalleien.  https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/oranjezon

Mottekasteel bij Terra Maris, Duingebied Oranjezon en de Manteling

Kustafslag

De kust ten westen van Oostkapelle is al honderden jaren een afslagkust. In de loop der eeuwen is de kustlijn er door erosie enkele kilometers landinwaarts verplaatst. De zone met jonge duinen is er daarom erg smal of soms zijn er zelfs geen duinen. Bij laagwater zijn er tussen Domburg en Oostkapelle klei- en veenbanken aan de kust, vlak langs de waterlijn. Het zijn restanten van het veen- en schorrenlandschap van meer dan 1000 jaar geleden, toen de jonge duinen nog niet gevormd waren en die zone in de luwte lag van de aaneengesloten rij strandwallen verder zeewaarts.  

Buitenplaats Westhove, Manteling van Walcheren (gemaakt door Marcelle Davidse)

Eikenbossen in de nabijheid van de zee

Er zijn in Europa maar weinig eikenbossen vlak bij de zee zoals in de oude duinen van dit gebied. De Manteling van Walcheren en Oranjezon hebben een rijke geschiedenis, met bewoningsresten uit de late ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, een Romeins heiligdom, een Karolingische burcht als vluchtplaats bij invallen van de Noormannen en eeuwenoude buitenplaatsen met statige landhuizen. 

Bezoek via: Koningin Emmaweg 22, 4354 KE Vrouwenpolder, Nederland